กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบราชการ รับสมัครสอบสาขาต่อไปนี้ 210 อัตรา

ใครเรียนจบ วุฒิปริญญาตรี และจบสาขาดังต่อไปนี้ ต้องอ่านเลย เพราะกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นอีกหนึ่งงานราชการที่มีการประกาศเปิดรับสมัครสอบราชการออกมาแล้วว่าจะมีการเปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตในช่วงระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562 ซึ่งก็ถือว่ารับสมัครกันเยอะเลยทีเดียว ตั้ง 210 อัตรา เรามาดูรายละเอียดตำแหน่งงานต่าง ๆ ที่กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบกันค่ะ

ตำแหน่งที่กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัครสอบ

1.ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) เงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท จำนวนที่รับบรรจุ 200 อัตรา โดยต้องได้รับวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ และเป็นผู้ที่สอบผ่านภาค ก.ของสำนักงาน กพ. ด้วย โดยเปฺิดรับสมัครสอบสาขาดังต่อไปนี้

– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางพฤกษศาสตร์ ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
– สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
– สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
– สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
– สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร 
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
– สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์ 

2. ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)
เงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท จำนวนที่รับสอบบรรจุ 10 อัตรา โดยต้องได้รับวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ และเป็นผู้ที่สอบผ่านภาค ก.ของสำนักงาน กพ. ด้วย โดยเปฺิดรับสมัครสอบสาขาดังต่อไปนี้

– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางพฤกษศาสตร์ ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
– สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
– สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
– สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
– สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
– สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร 
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
– สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางโภชนาการชุมชน ทางการอาหาร ทางโภชนวิทยา หรือทางโภชนศาสตร์ 

กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัครสอบราชการ 2562

กรมการส่งเสริมการเกษตร จะเปิดรับสมัครสอบราชการ ผู้ที่สนใจที่จะสมัครสอบ สามารถสมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://doae.thaijobjob.com/