ด่วน ! กรมศุลกากร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-8 สิงหาคม 2562 จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง และรายละเอียดในการรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

2. ตำแหน่งนิติกร

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

4. ตำแหน่งนายช่างศิลป์

ต้องได้รับวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ