สำนักงาน กพ. เปิดสอบราชการ

ด่วน ! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รายละเอียดต่าง ๆ ที่ทางสำนักงาน กพ. เปิดสอบราชการมีดังนี้

ตำแหน่งที่สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบ ปี 2562

  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง

ซึ่งอัตราเงินเดือนที่จะได้รับคือ 11,500 – 12,650 บำท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๕๙

การรับสมัครสอบราชการสำนักงาน ก.พ. วัน และเวลา

สำหรับใครที่สนใจจะสมัครสอบราชการสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2562 ก็สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดรำชกำร ที่เว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่19 กรกฎาคม 2562 – 15 สิงหาคม 2562

คลิ๊ก >>>> https://personnel-ocsc.job.thai.com