เปิดสอบพนักงานจ้าง เทศบาลนนทบุรี

เทศบาลนครนนทบุรี เปิดรับสมัครสอบ พนักงานจ้างปี 2562 จำนวน 46 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่และทำงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย ในแต่ละตำแหน่ง

1.ตำแหน่งที่เทศบาลนครนนทบุรี เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ และเป็นตำแหน่งสำหรับผู้มีทักษะ

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  • พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
  • พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
  • นายท้ายเรือ จำนวน 1 อัตรา
  • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา
  • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 2 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  • พนักงานขับรถยนต์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  • คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 6 อัตรา
  • คนงานประจำรถขยะ จำนวน 20 อัตรา
  • คนงาน จำนวน 12 อัตรา

สมัครสอบพนักงานจ้าง เทศบาลนนทบุรี ตามวันและเวลาดังนี้

ใครที่สนใจจะสมัครสอบ สามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อม หลักฐานด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 นาฬิกา และเวลา 13.00 – 16.30 นาฬิกา (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายบรรจุแต่งตั้ง ส านักปลัดเทศบาล ชั้น 3 ส านักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2 (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)