เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ใครว่างงาน หรืออยากสมัครสอบงานในหน่วยงานราชการ ก็สำหรับในเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายนนี้ ก็มีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่กำลังมีการเปิดรับสมัครสอบกันอยู่ โดยมีการรับสมัครมากถึง 75 อัตรา และ รับมีการรับสมัครสอบตั้งแต่วุฒิ ม.3 ไปจนถึง ป.ตรี โดยมีการรับสมัครสอบระหว่างวันที่ ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2562 ซึ่งถ้าใครที่อยากสอบก็ลองดูข้อมูลกันครับเผื่อต้องการที่จะสมัครสอบ

ตำแหน่งที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดสอบ ทั้ง 75 อัตรา

1. ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรีอย่างอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัตินี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

4. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขามัลติมีเดีย สาขาดิจิทัลอาร์ท

5. ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางวนศาสตร์

6. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

7. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี บริหารธุรกิจ การบริหารจัดการ และการตลาด

8. ตำแหน่ง นักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพทางภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

9. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์

10. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคนิคคอมพิวเตอร์

11. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

12. ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตกรรม

13. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล จำนวน 14 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือช่างกลเรือ
 • วุฒิ ม.6 ปวช. ทุกสาขา หรือมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานถือท้ายเรือกลเดินทะเลไม่น้อยกว่า 2 ปี

14. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

15. ตำแหน่ง นายช่างรังวัด จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือก่อสร้าง

16. ตำแหน่ง นายท้ายเรือ จำนวน 8 อัตรา

คุณสมบัติ 

 • ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือช่างกลเรือ
 • วุฒิ ม.6 ปวช. ทุกสาขา หรือมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานถือท้ายเรือกลเดินทะเลไม่น้อยกว่า 2 ปี

17. ตำแหน่ง กะลาสี จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ม.6 ม.3

18. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางหรือสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

19. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 8 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพาณิชการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป

20. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

21. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ม.6 ม.3 หรือมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานด้านป่าชายเลนไม่น้อยกว่า 1 ปี

22. ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ม.6 ม.3

23. ตำแหน่ง พนักงานประมงพื้นบ้าน จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ม.6 ม.3 หรือมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานด้านการประมงไม่น้อยกว่า 1 ปี

24. ตำแหน่ง สหโภชน์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • วุฒิ ม.6 ม.3 หรือมีประสบการณ์เคยปฏิบัติงานด้านอาหารไม่น้อยกว่า 1 ปี

วัน เวลา และการรับสมัครสอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำหรับใครที่สนใจจะสมัครสอบก็สามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dmcr.thaijobjob.com/

รายละเอียดการรับสมัครสอบ